Katonahősök emlékezete

A Katonai Emlékezet Program keretében 2017-ben végrehajtandó feladatok, kitekintéssel a 2018-as esztendőre

 

A jelenlegi technikai, személyi, intézményi és nem utolsó sorban forrásadottságok lehetővé teszik, hogy az elmúl mintegy 170 év magyar katonai veszteségeit, azon belül a hősi halottak adatait feltárjuk és rögzítsük.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum az elmúlt években az első világháború századik évfordulójához kapcsolódva, megkezdte „a Nagy Háború” magyarországi veszteségi adatbázisának elkészítését, és a háború befejezésének 100. évfordulójára ez a munka valószínűleg be is fejeződik.

Az 1990-2000-es években már komoly lépések történtek a második világháborús magyar veszteségek feltérképezésére és rögzítésére, amint ezt a „Béke poraikra” cím, háromkötetes kiadvány is mutatja. Ugyanakkor azóta a levéltári kutatásoknak, illetve az orosz fél által történt adatszolgáltatásoknak köszönhetően újabb és újabb személyek adatai kerültek elő, nem is beszélve a vidéki műhelyek vagy egyéni kutatók által feltárt adatokról.

Szintén viszonylag jól állunk az 1956. évi forradalom és szabadságharc katonai veszteségeinek feltárásával, annál is inkább, mert ennek forrása gyakorlatilag száz százalékban hazai közgyűjteményekben, azon belül főleg a Hadtörténelmi Levéltárban, illetve a Magyar Honvédség Központi Irattárában találhatók.

Ugyanez mondható el a Magyar Néphadsereg, illetve az 1990 után Magyar Honvédség hasonló adatairól is.

A forrásadottságok lehetővé teszik, hogy ezeket a kutatásokat kiterjesszük az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc korszakára, illetve a kettős monarchia 1867-1914 közötti időszakára is.

Ennek érdekében a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum egy több alcsoportból álló munkacsoportot hozott létre, amelynek feladata nem csupán e veszteségi adatok feltárása, rögzítése, és egységes adatbázisba rendezése lenne, hanem az is, hogy egyben felmérje és rögzítse a Kárpát-medencében, perspektivikusan pedig azon túl is meglévő, tárgyiasult magyar katonai emlékhelyeket (szobrok, emlékoszlopok, emléktáblák, fontosabb épületek stb.)

 

A szakosztályok ügykörén kívül eső ügyek intézése, az ilyen ügyek és általában minden elvi vonatkozású ügy kezdeményezése. A szakosztályoknak kiutalt elvi jelentőségű ügyekben közreműködés. A HM belszervezetének, a szakosztályok ügykörének és egymáshoz való viszonyának megállapítása. A Hadimúzeum és a Hadilevéltár elvi ügyei. Laktanyák és egyéb katonai intézetek elnevezése. Katonai személyek részvétele zászlóavatásokon, ünnepségeken stb. A Katonai Mária Terézia Rend és más egyesületek, valamint a Magyar Vöröskereszt Egylet elvi ügyei. Szervi határozványok szerkesztése. Névváltoztatásokkal és származási igazolásokkal kapcsolatos elvi kérdések.